Aktuelnosti


U nastavku pogledajte najnovija dešavanja u poslovanju firme CET Energy.


Potpisan ugovor za realizaciju projekta “Nabavka usluga servisa zaštitno -upravljačkih uređaja”

Dana 22.05.2020. potpisan je Ugovor o realizaciji projekta "Nabavka usluga servisa zaštitno -upravljačkih uređaja" sa Elektroprenosom BiH.

 

Elaborat priključka Toplana Zenica d.o.o. na VN mrežu

ArcelorMittal Zenica d.o.o. angažovao je CET Energy za izradu elaborata za priključak Toplana Zenica d.o.o. na prenosnu mrežu i prateće aktivnosti za pribavljanje potrebnih dozvola za gradnju i puštanje u pogon novoformirane kompanije.

U decembru 2019 završena je prva faza projekta, izrađen je Elaborat tehničkog rješenja priključka Toplana Zenica d.o.o. na prenosnu mrežu koji je odobren od strane NOS BiH i Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka.

Potpisan ugovor s JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

Konzorcij firmi: General Engineering d.o.o. Sarajevo, CET Energy d.o.o. Sarajevo, ELCOM d.o.o. Tuzla, MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo i NAVITAS ENGINEERING & AUTOMATION d.o.o. Sarajevo , potpisao je ugovor o realizaciji projekta: Nabavka telemetrijske opreme u funkciji uvođenja TS u SDNIU za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo elektrodistributivnih podružnica: “Elektrodistribucija Mostar”, “Elektrodistribucija Sarajevo”, “Elektrodistribucija Zenica”, “Elektrodistribucija Bihać” i “Elektrodistribucija Tuzla”.

Investitor: JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

Ugovor sa JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo o izradi elaborata

Uspješno je okončan ugovor “Izrada elaborata o uzrocima nastanka ferorezonanse na 35 kV mreži za potrebe Podružnice Termoelektrana “Kakanj” Kakanj”, potpisan sa JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.

U toku realizacije ugovora izvršene su sljedeće aktivnosti:

  • Određen je potreban obim 35 kV mreže koji može imati nepovoljan uticaj na energetski transformator u postrojenju 123 kV TE Kakanj
  • U saradnji s Naručiocem prikupljeni su potrebni podaci komponenti mreže potrebni za analizu i modeliranje
  • Modeliran je dio 35 kV mreže u odgovarajućem softverskom paketu (EMTP-ATP)
  • Predložene su mjere za sprečavanje pojave ferorezonanse.

Uspješno završen ugovor s Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH

Dana 17.12.2019. godine završen je projekat: “Sistem za nadzor i analizu kvaliteta zraka u Federaciji BiH baziran na algoritmima vještačke inteligencije i cloud tehnologiji“ koji je sufinansirao Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Realizirane su sljedeće aktivnosti: idejni projekat mjerne stanice s mogućnošću povezivanja na cloud servis, izrada prototipa mjerne stanice i implementacija cloud servisa, testiranje cjelokupnog sistema, implementacija algoritama mašinskog učenja s cilje predikcije osnovnih parametara kvaliteta zraka, prijedlog strukture ekspertnog fuzzy sistema za donošenje akcionih odluka te prijedlozi sistemskih mjera za pokrivanje šireg geografskog područja predloženim mjernim stanicama.

Pored navedenog, rezultati projekta su prezentirani na naučnom /stručnom skupu 14. Savjetovanje BH K/O CIGRE, u okviru studijskog komiteta C3 – Sistem i okolina.

Web stranica Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH: www.fzofbih.org.ba

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost CET Energy d.o.o. Sarajevo i ne predstavlja nužno stav Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Potpisan ugovor za realizaciju projekta “Integrated Smart solutions for better living” sa UNDP

Dana 31.12.2019. potpisan je Ugovor o realizaciji projekta "Integrated Smart solutions for better living" sa UNDP, a kao rezultat UNDP projekta Smart City Initiative.

Ovaj je projekt cjelovito rješenje i jedinstven na način da rezultati ovih triju sistema pokazuju sinergiju i međusobnu povezanost. Projekt pretpostavlja instalaciju već testiranih i dokazanih sistema, a ta činjenica smanjuje ukupni rizik eksploatacije sistema.

Rješenje se sastoji od uređaja za mjerenje zagađenja koji komuniciraju sa softverom za prediktivno praćenje zasnovanom na cloud rješenju. Predloženi sistem upravljanja zagađivanjem zraka donosi okolišnu inteligenciju preduzećima, gradovima i institucijama. Sistem će prikazati trenutne i historijske podatke i statistike o zagađenju zraka, pružiti predviđanja zagađenja zraka vrijedna za preventivne akcije i poslužiti kao važan doprinos budućim planovima, akcijama i propisima u gradu prema smanjenom zagađenju zraka. Sistemi će donijeti javno dostupno precizno i ​​pouzdano mjerenje zagađenja zraka, pružiti predviđanje zagađenja zraka što će omogućiti građanima i institucijama (škole, kompanije ...) da postupaju u skladu s mjerama predostrožnosti. Rješenje za upravljanje zagađivanjem hiperlokalnog zraka dat će vrijedan doprinos zajednici i institucijama kako bi se dalje oblikovao cijeli gradski sistem prema nižem nivou zagađenja zraka.

Smart Parking sistem sastoji se od vrlo preciznih senzora za pozicioniranje automobila koji će dalje komunicirati s odgovarajućim sistemom upravljanja parkiranjem baziranom na cloud rješenju, omogućujući vlastima da upravljaju parkirnim prostorom, a korisnicima da efikasno koriste uslugu parkiranja.

Sistem pametne ulične rasvjete sastoji se od LED svjetiljki, pojedinačnih komunikacijskih uređaja za rasvjetu koji će komunicirati sa odgovarajućim sistemom za nadzor i upravljanje uličnim osvjetljenjem. Ovaj sistem će pokazati prednosti korištenja LED rasvjete u odnosu na konvencijalne, kao i dodatno ukazati na efikasnost i uštede koje donosi automatizacija sistema ulične rasvjete.

 

Potpisan ugovor za realizaciju projekta “Hyperlocal Air Pollution Management Solution and Smart Parking system” sa UNDP

Dana 31.12. 2019. potpisan je Ugovor o realizaciji projekta "Hyper Local Air Pollution Management Solution and Smart Parking system" sa UNDP, a kao rezultat projekta Smart City Initiative.

Rješenje se sastoji od uređaja za mjerenje zagađenja zraka koji komuniciraju sa softverom za predikciju zasnovanim na cloud rješenju. Predloženi sistem upravljanja zagađivanjem zraka donosi okolišnu inteligenciju preduzećima, gradovima i institucijama. Sistem će prikazati trenutne i historijske podatke i statistike o zagađenju zraka, pružiti predviđanje zagađenja zraka što će omogućiti građanima i institucijama (škole, kompanije ...) da postupaju u skladu s mjerama opreza. Rješenje za upravljanje zagađivanjem hiperlokalnog zraka dat će značajan doprinos zajednici i institucijama kako bi se cijeli gradski sistem oblikovao s ciljem nižeg nivoa zagađenja zraka.

Smart Parking sistem sastoji se od vrlo preciznih senzora za pozicioniranje automobila koji će dalje komunicirati s odgovarajućim sistemom upravljanja parkiranjem na cloud softverskom rješenju, omogućujući vlastima da upravljaju parkirnim prostorom, a korisniku da efikasno koristi uslugu parkiranja. Parkirni sistem će pokazati pozitivne efekte na smanjenje saobraćajnih zagušenja kroz specifično upravljanje saobraćajem i značajno uticati na smanjenje zagađenja vazduha.

Potpisan ugovor za realizaciju projekta “Rekonstrukcija i proširenje transformatorske stanica TS JUG u kompaniji Arcelor Mittal Zenica”

CET Energy d.o.o. Sarajevo potpisao je ugovor o realizaciji projekta: Rekonstrukcija i proširenje transformatorske stanica TS JUG u kompaniji Arcelor Mittal Zenica.

 

NAPREDAK U REALIZACIJI PROJEKTA KOJI SUFINANSIRA FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BIH

Nakon potpisa Ugovora o dodjeli finansijskih sredstava s Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH, dana 21.03.2019. projektni tim CET Energy d.o.o. radio je na realizaciji projektnih aktivnosti za projekat pod nazivom „Sistem za nadzor i analizu kvaliteta zraka u Federaciji BiH baziran na algoritmima vještačke inteligencije i cloud tehnologiji“.

Realizacija projekta ide prema planu i do sada je završen Idejni projekat mjerne stanice s mogućnošću povezivanja na cloud servis, a trenutno je u toku izrada prototipa mjerne stanice mogućnošću povezivanja na cloud servis i implementacija cloud servisa. Više informacija o projektu možete dobiti putem kontakt forme na web stranici CET Energy d.o.o.

Web stranica Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH: www.fzofbih.org.ba

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost CET Energy d.o.o. Sarajevo i ne predstavlja nužno stav Fonda za zaštitu okoliša FBiH