Aktuelnosti


U nastavku pogledajte najnovija dešavanja u poslovanju firme CET Energy.


Elaborat priključka Toplana Zenica d.o.o. na VN mrežu

ArcelorMittal Zenica d.o.o. angažovao je CET Energy za izradu elaborata za priključak Toplana Zenica d.o.o. na prenosnu mrežu i prateće aktivnosti za pribavljanje potrebnih dozvola za gradnju i puštanje u pogon novoformirane kompanije.

U decembru 2019 završena je prva faza projekta, izrađen je Elaborat tehničkog rješenja priključka Toplana Zenica d.o.o. na prenosnu mrežu koji je odobren od strane NOS BiH i Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka.

Potpisan ugovor s JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

Konzorcij firmi: General Engineering d.o.o. Sarajevo, CET Energy d.o.o. Sarajevo, ELCOM d.o.o. Tuzla, MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo i NAVITAS ENGINEERING & AUTOMATION d.o.o. Sarajevo , potpisao je ugovor o realizaciji projekta: Nabavka telemetrijske opreme u funkciji uvođenja TS u SDNIU za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo elektrodistributivnih podružnica: “Elektrodistribucija Mostar”, “Elektrodistribucija Sarajevo”, “Elektrodistribucija Zenica”, “Elektrodistribucija Bihać” i “Elektrodistribucija Tuzla”.

Investitor: JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

Ugovor sa JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo o izradi elaborata

Uspješno je okončan ugovor “Izrada elaborata o uzrocima nastanka ferorezonanse na 35 kV mreži za potrebe Podružnice Termoelektrana “Kakanj” Kakanj”, potpisan sa JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.

U toku realizacije ugovora izvršene su sljedeće aktivnosti:

  • Određen je potreban obim 35 kV mreže koji može imati nepovoljan uticaj na energetski transformator u postrojenju 123 kV TE Kakanj
  • U saradnji s Naručiocem prikupljeni su potrebni podaci komponenti mreže potrebni za analizu i modeliranje
  • Modeliran je dio 35 kV mreže u odgovarajućem softverskom paketu (EMTP-ATP)
  • Predložene su mjere za sprečavanje pojave ferorezonanse.

Uspješno završen ugovor s Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH

Dana 17.12.2019. godine završen je projekat: “Sistem za nadzor i analizu kvaliteta zraka u Federaciji BiH baziran na algoritmima vještačke inteligencije i cloud tehnologiji“ koji je sufinansirao Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Realizirane su sljedeće aktivnosti: idejni projekat mjerne stanice s mogućnošću povezivanja na cloud servis, izrada prototipa mjerne stanice i implementacija cloud servisa, testiranje cjelokupnog sistema, implementacija algoritama mašinskog učenja s cilje predikcije osnovnih parametara kvaliteta zraka, prijedlog strukture ekspertnog fuzzy sistema za donošenje akcionih odluka te prijedlozi sistemskih mjera za pokrivanje šireg geografskog područja predloženim mjernim stanicama.

Pored navedenog, rezultati projekta su prezentirani na naučnom /stručnom skupu 14. Savjetovanje BH K/O CIGRE, u okviru studijskog komiteta C3 – Sistem i okolina.

Web stranica Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH: www.fzofbih.org.ba

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost CET Energy d.o.o. Sarajevo i ne predstavlja nužno stav Fonda za zaštitu okoliša FBiH

NAPREDAK U REALIZACIJI PROJEKTA KOJI SUFINANSIRA FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BIH

Nakon potpisa Ugovora o dodjeli finansijskih sredstava s Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH, dana 21.03.2019. projektni tim CET Energy d.o.o. radio je na realizaciji projektnih aktivnosti za projekat pod nazivom „Sistem za nadzor i analizu kvaliteta zraka u Federaciji BiH baziran na algoritmima vještačke inteligencije i cloud tehnologiji“.

Realizacija projekta ide prema planu i do sada je završen Idejni projekat mjerne stanice s mogućnošću povezivanja na cloud servis, a trenutno je u toku izrada prototipa mjerne stanice mogućnošću povezivanja na cloud servis i implementacija cloud servisa. Više informacija o projektu možete dobiti putem kontakt forme na web stranici CET Energy d.o.o.

Web stranica Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH: www.fzofbih.org.ba

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost CET Energy d.o.o. Sarajevo i ne predstavlja nužno stav Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Potpisan ugovor o dodjeli finansijskih sredstava s Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH

Dana 21.03.2019. potpisan je Ugovor o dodjeli finansijskih sredstava s Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH, za realizaciju projekta pod nazivom “Sistem za nadzor i analizu kvaliteta zraka u Federaciji BiH baziran na algoritmima vještačke inteligencije i cloud tehnologiji”. Ukupna vrijednost projekta je 41.080,00 KM, a Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH učestvuje u finansiranju sa 36.000,00 KM. Projekat će biti realiziran u periodu od 8 mjeseci. Više informacija o projektu možete dobiti putem kontakt forme na web stranici CET Energy d.o.o.

Web stranica Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH: www.fzofbih.org.ba

 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost CET Energy d.o.o. Sarajevo i ne predstavlja nužno stav Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Ugovor sa Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka – Nabavka rekonstrukcije i proširenja TS 110/x kV Bosanski Petrovac

Uspješno je okoncan projekat „Nabavka rekonstrukcije i proširenja TS 110/x kV Bosanski Petrovac“. Projekat je ukljucivao:

– upravljanje projektom,
– nabavka i montaža zaštitno-upravljačke opreme,
– izrada projektne dokumentacije,
– parametriranje zaštitno-upravljačkih uređaja,
– ispitivanje i puštanje u pogon.

Ugovor sa JP EPBiH – Sistem daljinskog nadzora i upravljanja za 24 mini Hidroelektrane

Potpisan ugovor za nabavku opreme, projektovanja, instalacije i testiranja sistema daljinskog nadzora i upravljanja za 24 mini Hidroelektrane.

Investitor: JP EPBiH