Uspješno je okončan ugovor “Izrada elaborata o uzrocima nastanka ferorezonanse na 35 kV mreži za potrebe Podružnice Termoelektrana “Kakanj” Kakanj”, potpisan sa JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.

U toku realizacije ugovora izvršene su sljedeće aktivnosti:

  • Određen je potreban obim 35 kV mreže koji može imati nepovoljan uticaj na energetski transformator u postrojenju 123 kV TE Kakanj
  • U saradnji s Naručiocem prikupljeni su potrebni podaci komponenti mreže potrebni za analizu i modeliranje
  • Modeliran je dio 35 kV mreže u odgovarajućem softverskom paketu (EMTP-ATP)
  • Predložene su mjere za sprečavanje pojave ferorezonanse.