ArcelorMittal Zenica d.o.o. angažovao je CET Energy za izradu elaborata za priključak Toplana Zenica d.o.o. na prenosnu mrežu i prateće aktivnosti za pribavljanje potrebnih dozvola za gradnju i puštanje u pogon novoformirane kompanije.

U decembru 2019 završena je prva faza projekta, izrađen je Elaborat tehničkog rješenja priključka Toplana Zenica d.o.o. na prenosnu mrežu koji je odobren od strane NOS BiH i Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka.